درباره کلاسیکال ایرانی

از سالهـا پیش که بـرای اولین بـار به صـدای استـاد بنـان گـوش دادم این دغدغـه بـرایم پیش آمـد که چرا این آثـار بـا کیفیـت مناسب‌تری عرضـه نشده، البتـه طـرح ایـن سوال تناسبـی

بـا تکنولـوژی‌های قابـل دستـرس در آن روزگار نداشت ولی بـا گذر زمـان و پیشرفت تکنولوژی خصوصـاً در زمینـه‌ی نرم افـزارهای صوتی کم کم امکان دستیابی به این امر فراهـم شـد.

گستـردگی موضـوع صـدا و مسائل مربـوط بـه آن و نبـود مرجـع مشخصـی بـرای آمـوزش در ایـن حـوزه از یک طـرف و عـدم دسترسـی بـه آرشـیو مناسـب برنامـه‌های گلهـا از سـوی دیگـر

مرا در آغـاز راهی سخت و تا حـدودی ناممکن قرار می‌داد. مجبـور شدم به صـورت خودآموز کـار در زمینه‌ی یادگیری پالایش صـدا را آغاز کنم. هم زمـان شروع به جمع‌آوری برنامه‌‌ها

نیز کـردم. در این مسیـر بارهـا خسته شدم و تصمیـم به انصراف گرفتـم اما آرزوی تحقق رویای‌ام، اجـازه‌ی این کـار را به من نداد. در نهـایت موفق شـدم با صـرف زمانـی چندیـن سالِ

کیفیـت آثـار را در یک پـروسـه‌ی چند مرحلـه‌ای بـه سطحـی کـه مـد نظـرم بـود برسـانم. آنچـه امـروز پیـش روی شماسـت حاصـل سالهـا عشـق، تعهـد و تـداوم بی‌وقفـه اسـت و شیرینـی

تحـقق رویـای سالهـای دور، که با شما شنونده‌ ارجمنـد بـه اشتـراک گذاشتـه شده. هدف از ایجـاد این وبسایت ادای دینی است بـه تمام هنرمندان این سرزمین، بزرگـانی که سالهـای

متمـادی در راستـای ارتقـای فرهنـگ و هنـر ایـن سرزمیـن عاشقـانه کوشیـدنـد. روحشـان قریـن رحمـت الهـی و راهشـان پر رهـرو بـاد.

بستن